Sign in

congiergejoanna
Hoe leuk zou het zijn als je zelf tekst op je armband kunt laten graveren..
Great Mother’s Day Present Ideas


Een Valentijnscadeau voor haar

gepersonaliseerde zilveren slavenarmband
vingeradfruk armbandcongiergejoanna

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store