Een cadeau voor je geliefde

Een Valentijnscadeau voor haar

--

--

Hoe leuk zou het zijn als je zelf tekst op je armband kunt laten graveren..

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
congiergejoanna

congiergejoanna

Hoe leuk zou het zijn als je zelf tekst op je armband kunt laten graveren..